Служба по трудова медицина Санси ООД гр. Русе

6661
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Служба по трудова медицина Санси ООД работи на територията на град Русе.
Още със създаването на службата по трудова медицина „САНСИ” през 2004 г. екипите ни работят в силно конкурентна среда.
СТМ „САНСИ” ООД е пререгистрирана с удостоверение № 019-1/01.04.2008 г., издадено от Министерство на здравеопазването. В момента ние работим като една от най-конкурентноспособните фирми в нашата област – бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една цел: минимизиране на рисковете и дори тяхното отстраняване, там където това е възможно, спазване на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност. Фирмата работи на територията на цялата страна.
По-голямата част от екипа на СТМ „САНСИ” е с натрупан опит по проблемите на безопасност и здраве при работа. В състава на фирмата работят лекар със специалност “трудова медицина”, инженери специалисти по “безопасност и здраве”, химик, физик, икономисти, лекари с различни специалности.
Контактът с нашите партньори гарантира непрекъснато усъвършенстване на нашата работа и високо качество на услугите, които предлагаме.
slide1
ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД
Ние Ви предлагаме:
Класифициране на работните процеси и събиране на необходимата информация за тях. Оценка на работните места и извършване характеристика на сгради, помещения, работна мебел, машини, съоръжения, инструменти, суровини и материали, фактори на работната среда, организация на труд, режим на труд и почивка и др. Открояване приоритетите за видовете дейност.
Участие в оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, на основание чл.16 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 /11.05.99г. ДВ бр. 47/99г. Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности и определя елементите на риска, които те създават – тежестта на вредата и вероятността за нанасяне на тази вреда.
Разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.
Предлагаме степенуване по приоритети на предлаганите мерки, като се отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции.
Оценяваме ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
Разработваме препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
slide3
ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ
СТМ „САНСИ” ВИ ПРЕДЛАГА ИЗГОТВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ТА ТРУД
Декларация по образец по ч. №15 от ЗЗБУТ/ДВ 124/97г, изм.86/99г.,; 64 и 92/00г.; 25/01г.- регистрация в Дирекция “ОИТ“/Декларация по образец/
Оформяне и попълване на книга за начален инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
Оформяне и попълване на книга за инструктаж на работното място , периодичен и извънреден инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
Оформяне и попълване на книга за ежедневен инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
Попълване на служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
Предоставяне на ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство, съгласно изискването на чл.408 от Кодекса на труда.
Предоставяне на регистър за регистриране на трудовите злополуки.
Изработване на програма за провеждане на начален инструктаж, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
Изготвяне на програма за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж
Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
Изготвяне на заповед лице водещо регистъра на трудови злополуки.
Изготвяне на заповед за работно време
Изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
Изготвяне на споразумение при работа на две предприятия на една площадка или една територия /строителството/
Предоставяне на декларация за трудова злополука – образец
Организация за изграждане на Комитет/ група по условия на труд – документи
Програма за провеждане обучение на Комитета/ Групата по условия на труд
Длъжностни характеристики допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд съгл. изискването на чл.127, т.4 от Кодекса на труда.
Изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/
Правила за безопасни и здравословни условия на труд
Инструкция по електробезопасност
План програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване
Изготвяне на правила за първа долекарска помощ обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар
Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО.
Изготвяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти, съгл.чл.416, ал.1 и 2 от ПБЗРПЕО, до 1000V.
Списък за специалното облекло и лични предпазни средства.
Правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ.
Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти.
Оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи
slide2
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНО ДОСИЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Изготвяне на план за действие на личният състав за гасени на пожари и ликвидиране на аварии, чл.60-73 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използуване на работното оборудване/ДВ 88/99г.; 48/00г.; 52/08.06.2001г.,
Изготвяне на схема за евакуация
Изготвяне на противопожарна инструкция на основание НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Изготвяне на програма за инструктаж по противопожарна охрана за новопостъпили работници и служители.
Изготвяне заповед за координатор при пожар съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Изготвяне на заповед за пожаротехническа комисия съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Изготвяне на заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Изготвяне на заповеди във връзка с НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите за:
пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;
определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене;
изключване на електрическото захранване след приключване на работното време без денонощните потребители; Изключването на електрическото захранване се удостоверява в дневник по образец
осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време за обекта;
сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията на ръководния, технологичния персонал и работниците при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите за ПАБ при осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в обекти с общ числен състав над 10 човека.
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
Извършване на наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите :
1. Консултиране при организирането на предварителни медицински прегледи. Изготвяне на заключение за пригодността на кандидатите за работа, съгласно Приложение № 4 , част А от Наредба № 3/25.01.2008 г.
2. Определяне на периодичността на задължителните медицински прегледи на работещите, въз основа на оценката на риска. Организиране и провеждане на задължителните периодични медицински прегледи. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите, съгласно Приложение № 4, част Б от Наредба № 3/25.01.2008 г.
3. Уведомяване на избрания от работещия общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните му показатели, установени при провеждането на медицинските прегледи.
4. Изготвяне и водене на електронни здравно досие по образец, съгласно Приложение № 6 от Наредба № 3 за СТМ.
5. Изготвяне на анализ на задължителните периодични медицински прегледи.
6. Изготвяне на анализ на заболяемостта с временна неработоспособност на база издадени болнични листове.
7. Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите, съгласно чл. 11, ал. 7 от Наредба № 3/25.01.2008 г.
slide
ОБУЧЕНИЯ
ИЗВЪРШВАНИ ОБУЧЕНИЯ И ОКАЗВАНЕ КОНСУЛТАТИВНА ПОМОЩ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Консултиране и подпомагане на Комитетите и Групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл.29 от ЗЗБУТ. Организиране и извършване обучението на представителите на КУТ и ГУТ.
Разработване на мерки за прилагане на нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от проведените профилактични прегледи и изследвания.
Консултиране, организиране и провеждане на обучение на работещите по правилата за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретни опасности, произтичащи от работното място.
Разработване на препоръки относно въвеждането на физиологични режими на труд и почивка за работещите.
ИЗМЕРВАНИЯ
Орган за контрол от вида С при “САНСИ”ООД, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005
ОКC “САНСИ” при “САНСИ” ООД разполага със съвременна апаратура, калибрирана и отговаряща на най-новите изисквания на стандартите и нормативната уредба. ОКС “САНСИ” има открита процедура по акредитация от ИА “БСА”. Осъществяваме следните видове измервания:
ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
ШУМ
- Ниво на шум dBA
- Еквивалентно ниво на шум dB Leq
- Дневна персонална шумова експозиция dBA
- Средно седмична стойност на персоналната експозиция на шум dBA
- Върхово ниво на звуково налягане dBС
- Дневно ниво на шум dBA
- Вечерно ниво на шум dBA
- Нощно ниво на шум dBA, Денонощно ниво на шум dBA
МИКРОКЛИМАТ
- Температура на въздуха º C
- Относителна влажност %
- Скорост на движение на въздуха m.s-1
slide5
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
- Осветеност Lх
ХИМИЧНИ АГЕНТИ
- газове,пари,аерозоли – концентрация, mg/m3
- концентрация на прах –инхалабилна и респирабилна фракция, mg/m3
slide4
КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
- съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации на електрически уредби и съоръжения
- съпротивление на заземители на електрически уредби и съоръжения
- съпротивление на изолация на електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
- импеданс Zs (съпротивление) на контур”фаза-защитен проводник”
ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
- скорост на движение на въздушния поток, m/s;
- дебит, m3/h
- температура, º C
НАССР ДОКУМЕНТИ
СТМ „САНСИ” Ви предлага специализирани услуги по изграждане, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за безопасност при производството на хранителни продукти – НАССР – системи.За да бъдете успешни във вашия бизнес е необходимо въвеждане, прилагане, поддържане система от процедури и програми за управление на безопасността на храните, система за анализ на опасностите и критични контролни точки, процедури в съответствие с принципите на системата НАССР.Обхватът на приложение на HACCP системата, покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумацията и обхваща добив, производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт.Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са:
- Спестява парите на вашия бизнес в дългосрочна перспектива
- Не ви позволява да отровите вашите клиенти
- Повишават се стандартите за безопасност на храните
- Гарантира ви, че отговаряте на всички изисквания на закона
- Дава ви добра организация за производството, складиране, дистрибуция и реализация на безопасна храна
- Предлага добра организация на персонала, като насърчава екипната работа и повишава ефективността
- Ще имате надлежна защита в съда
images
Съгласно чл. 18 ал. 1 от Закон за храните обн. ДВ бр. 90/99 г., изм. ДВ бр. 31/2006 г. производителите и търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на HACCP . Във връзка с категорията на обекта и според степента на риска се изисква прилагането на необходимите процедури, основани на принципите на НАССР така, че от страна на оператора с храни да се докаже, че опасностите са индентифицирани и могат да бъдат контролирани. Основната отговорност носи лицето, което произвежда или търгува с храни. То трябва да докаже, че избраният от него и прилаган вариант на система за управление на риска е ефективен и гарантира безопасността на храните.
orig_5a0dda2c44006f626b2a7a411986df38
Срокът за внедряването, приложението и поддържането на системата НАССР е 01.01.2007
В Законодателството няма изискване НАССР процедурите да бъдат сертифицирани. Всяка инициатива за предприемане на такова сертифициране произлиза като частна инициатива на производителя или търговеца. Ефективността на системата за управление, безопасността на храните се доказва в хода на официалния контрол, чрез извършване на инспекции и одити от страна на компетентните органи.

Допълнителни контакти


cpo_sansi@abv.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.