Служба по трудова медицина АМО гр. София

5121
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

СТМ стартира дейността си през 2003 г. като част от функционалната структура на един от водещите фондове за допълнително здравно осигуряване Асоциация за медицинско осигуряване АД - неправителствена организация, занимаваща се със здравеопазване, научни изследвания, екология, образование, изкуство и култура, спортни дейности, човешки права и малцинствени групи, международно сътрудничество.


През 2006 г. с решение на СД на АМО АД част от дейностите, обект на трудовата медицина съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд, се отделят в самостоятелна структура - Служба по трудова медицина към АГЕНЦИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД, регистрирана от МЗ с Удостоверение № 787/26.07.2006г. и пререгистрирана съгласно предписанията на Наредба №3/2008г. за дейността на службите по трудова медицина с Удостоверение № 219-1/19.05.2008 г. Разполага с квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, вкл. и педагогически в областта на здравеопазването и безопасните условия на труд.


Службата е регистрирана и като администратор на лични данни с идентификационен номер от Регистър на администраторите на лични данни: 265733.


СТМ консултира и подпомага работодателите за подобряване условията на труд , респ. за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с цел защита на здравето и безопасността на работещите и в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби. Задачите, които изпълнява са съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/2008г. за дейността на службите по трудова медицина на МЗ и спецификата на трудовата дейност, упражнявана от работещите в изследвания обект.


Здравен риск


1. Заснемане здравословното състояние на работещите.
2. Разработване, актуализиране и съхранение на здравни досиета на работещите.
3. Разработване на програма за периодичността на задължителните медицински профилактични преглади по Наредба №3/1987г. на МЗ - определяне вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждане.
4. Консултиране и подпомагане на работодателите при организацията на:
4.1 Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на кандидатите за постъпване на работа – определяне вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания
4.2 Периодични (профилактични) медицински прегледи и изследвания за ранно откриване на изменения в организма вследствие въздействие на работната среда и трудовия процес.
5. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи прегледите по отношение идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността при работа.
6. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите и/или кандидати за работа да изпълняват даден вид трудови задачи на база оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
7. При договореност с работодателя за организация и провеждане на периодични прегледи от СТМ – изготвяне на анализ на резултатите.
8. Насочване на лицата с установени отклонения от здравния статус към личния лекар за диагностично уточняване и допълнително лечение.
9. Месечен контрол и анализ на движението на болничните листове. Анализ на здравословното състояние на работещите и заболеваемостта във фирмата.;
10. Изработване на ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите и на заболеваемостта във фирмата като цяло.


Професионален риск


1. Анализ на проведените дейности в предприятието и съществуващата документация, касаеща здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с Наредба №3/2008г. и Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
2. Анализ на съществуващата документация по оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба №5/1999г. на МТСП и МЗ
* Ако не е изработвана оценка на риска - участие в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на безопасна и здравословна работа в предприятието
3. Разработване на предложения за предприемане на мерки и мероприятия за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск. Степенуване по приоритети, отчитайки степента на риска, причини за възникване на идентифицирани опасности, водещи до риск и техните характеристики, включително възможни мерки и мероприятия и нужните инвестиции
4. Информиране на работещите за степента на риска, свързан с изпълняваните трудови задачи - консултации и инструкции за безопасна работа в условия на съществуващите вредности, както и за резултатите от проведени медицински прегледи и изследвания
5. Анализ и оценка ефективността на предприети и прилагани от работодателя мерки за намаляване/отстраняване на риска
6. При необходимост – разработване на препоръки за преустройство на работни места, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от
специална закрила, вкл. за лица с намалена работоспособност

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.