доц. д-р Валерия Христова Хаджийска, дм

4155
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Доц. д-р Валерия Христова Хаджийска, дм, Началник на Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Доц. д-р Валерия Христова Хаджийска е родена през 1982 г. в гр.Дупница, където завършва с пълно отличие гимназия, а впоследствие през 2007 г. с отличие и МУ-София. Още по време на следването си тя проявява интерес към нуклеарната медицина като се обучава, участва и подпомага работата в Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ ”Александровска”. През 2008 г. е назначена последователно за ординатор, а още същата година, след успешно положен изпит - за асистент. Доц.Хаджийска придобива специалност по нуклеарна медицина през 2013 г. и през същата година успешно защитава дисертация на тема „Приложение на  нуклеарномедицинските методи за диагноза на уролитиазата и нейните усложнения”. От 2014 г. е избрана за главен асистент към КЦНМЛМО към МФ-София. За сравнително кратък период от време (от 2008г. до 2016 г.), под умелото ръководство на научния си ръководител  Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн, доц. Хаджийска успява да развие изключително успешна научна кариера, като към момента е основен автор и съавтор в над 55 научни труда. Научните съобщения са приети в международни списания с висок импакт-фактор, като European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (4.53) и European Urology Journal (5,63). Общият импакт фактор на доц. Хаджийска е 60.146, а индивидуалния 13.058, което на база условията у нас и само осем годишния трудов стаж, са забележително постижение характеризиращо нейната научна дейност.

В периода 2010 – 2015 г. доц. Хаджийска е съавтор в три учебника, единия от които е английски вариант на издадена от „Медицина и физкултура” монография,  а именно:
· „Основи на нуклеарната медицина” 2010 г. под редакцията на проф. И. Костадинова, раздел Пикочоотделителна система, глава Приложение на нова хибридна технология – еднофотонна емисионна томография комбинирана с компютърна томография при пациенти с уролитиаза, където е самостоятелен автор;
· На английски език  „Основи на нуклеарната медицина” 2011г. под редакцията на проф. И. Костадинова, раздел  „Пикочоотделителна система”, глава „Приложение на нова хибридна технология – еднофотонна емисионна томография комбинирана с компютърна томография при пациенти с уролитиаза”, където е самостоятелен автор;
· „Нефрология” 2015г. под редакцията на проф. Е. Паскалев, раздел “Образни методи в нефрологията”, глава “Приложение на радионуклидните методи в нефрологията”, където е втори автор.

От месец декември 2015г. със заповед на Директора на УМБАЛ ”Александровска”, е назначена и за ИД Началник на Клиниката, с което се справя също много успешно - под нейното ръководство нараства двойно броя на изследваните пациенти в ПЕТ-КТ-центъра, а след  обучение на персонала и успешно финализиране на  лицензионната процедура, мини-циклотронният  комплекс е въведен в пълна експлоатация без ни най-малко сътресение в работния процес и броя на изследваните пациенти.

От началото на 2016 г., под нейно ръководство се подготвя изграждането на първата радиохимична лаборатория за производство на маркирани с 68 Ga радиофармацевтици с които ще се диагностицират пациенти с карцином на простатната жлеза и невроендокрини тумори. Пак под нейно ръководство, през месец май 2016 в България е приложен нов метод за метаболитна брахитерапия – дефинитивна радионуклидна терапия на костна болест с (223) Ra – дихлорид при болни с рефрактерен карцином на простатната жлеза. За пръв път този препарат беше приложен в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ„ Александровска”, която единствена в България притежава лиценз за извършване на тази дейност. С гордост трябва да се отбележи, че при първия пациент с горе-посочената терапия е отбелязан пълен терапевтичен отговор. В допълнение, за пръв път, по препоръка на екипа на КНМ , пациентът е рестадиран след 4-тия курс чрез провеждане на ПЕТ/КТ с 68 Ga PSMA в Лайпциг, Герамния, вместо след 6-тия, вследствие на което са уловени и предотвратени странични ефекти от приложението на продукта (некроза на челюстта и бъбречна недостатъчност), а екипът на клиниката е оценен високо от германските си колеги.

На база участие от 2009 г. до 2011г. в курсове за обучение и повишаване на квалификацията в Белгия, Австрия, Чехия и др., дoц. Хаджийска придобива основни теоретични и практически умения в областта на приложението на радионуклидите в конвенционалната нуклеарна медицина, позитронно-емисионната томография (PET) и приложението на новите методи за мултимодална диагностика - SPECT/CT и PET/CT във връзка с което провежда индивидуална подготовка по компютър-томографска и ултразвукова диагностика с което отговаря на съвременните изисквания за  специалист по нуклеарна медицина. Тя се обучава и успява да усвои до степен на самостоятелно прилагане ултразвуковата диагностика на коремните органи, както и КТ-изследвания.   

Прави впечатление нейната последователна насоченост към нефро-урологията и хирургията с най-съществените разработки именно в тези области на нуклеарната медицина. Доц. Хаджийска доразвива възможностите на диагностичните нуклеарно-медицински методи  в тази област като прилага най-съвременните хибридни техники. В същата насока са и нейните участия  в наши и международни проекти, с висока оценка по СМН в проекта за мултимодална диагностика на бъбречно-каменната болест.

Тя е  била на  дългосрочна специализация по линия на МАА, в един от най-престижните Европейски центрове по нуклеарна медицина - този в Университетската болница в Гент, както и на квалификационни курсове за обучение по ПЕТ-КТ и нуклеарна нефроурология, организирани по линия на IAEA, както следва: 

· Тримесечна специализация във връзка с проект по линия на МАА, включващ обучение по Позитронна емисионна томография/Компютърна томография в Университетска Болница, Гент, Белгия 01.11.2010 – 01.01.2011 г.
· Регионален курс по приложение на Позитронната емисионна томография/Компютърна томография в онкологията, Виена, Австрия, 28-29 март, 2009 г.
· Регионален курс по приложение на радионуклидите в нефроурологията, Микулов, Чехия, 11-14 май, 2010 г.
· Регионален курс по Позитронно-емисионна томография, Виена, Австрия, 8-11 ноември, 2011 г.
· Regional Training Course On Hybrid Imaging: Integrated Single Photon Emission Computed Tomography And Computed Tomography (Spect/Ct), Wien , Austria, 27-31,08.2012
· Regional Training Course On Hybrid Imaging: Spect/Ct And Pet/Ct ,31.10-05.11, 2013, Lithuania
· Workshop On TС Program For New Nlos, Nlas And Selected Counterparts For National Projects, 11-16 Аpril, 2016, Wien, Austria      

Участие в научни проекти:

1. Участва в проект на тема “ Нов мултимодален метод на диагностика при пациенти с бъбречно-каменна болест и нейните усложнения” към МУ-София, 2009 г. Проектът получава отлична експертна оценка при завършването му през 2010 г.

2. От началото на 2016 г. доц.Хаджийска е ръководител на мащабен международен проект, осъществяван по линия на Международната Атомна Агенция ( IAEA) на тема : „Introducing 68-Ga in Patients with Neuro-EndocrineTumours and ProstateCancer in ClinicalPractice” (BUL 6013), благодарение на който за пръв път в България ще се въведе една от най-бързо развиващите се съвременни нуклеарно-медицински техники в световен мащаб за диагностика и проследяване на пациенти с простатен карцином, а именно позитронната емисионна томография с маркирани с  68Ga – радиофармацевтици, съответно 68Ga PSMA за простатен карцином и 68 Ga DOTATOC за невроендокринни тумори. Проектът е на стойност над 1 000 000 лв и ще позволи да бъде оборудвана модерна радиохимична лаборатория, както и висококачествено обучение на екипа на клиниката в най-престижни европейски центрове.  През м.април, 2016 г. доц. Хаджийска вече посети координационна среща между всички участници в проект във Виена, а през октомври, 2016 г. предстои да замине на първото си двуседмично обучение в Мюнхен, Германия. От началото на 2016 г. екипът на Клиниката по нуклеарна медицина и ръководството на УМБАЛ „ Александровска“ посрещнаха две делегации от международни експерти по линия на IAEA, като последният доклад получи висока експертна оценка за компетентността и готовността на екипа за въвеждане на тази уникална за страната диагностика.

Обществена дейност:

Доц. Хаджиска е активен и ефективен организатор, ръководител и професионалист. Тя е Зам.Национален делегат  на България към Европейската асоциация по нуклеарна медицина. Тя е инициативна, делова, с високо чувство за отговорност към поставените задачи и колегите си, има умението за работа в екип, да обучава студенти и  специализанти, отдадена за решаване проблемите и развитие на дейността в Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ ”Александровска”. вкл.в ежедневната работа със спациализантите. Доц. Хаджийска има много добър преподавателски опит, вкл. на английски език.  Освен заниманията със студенти, тя има и много добри лекторски качества.

Доц. Валерия Христова Хаджийска, дм е редовен член на Българския Лекарски Съюз (БЛС), Българската Асоциация по радиология (БАР), Българското Дружество по Нуклеарна медицина (БДНМ) и Европейската Асоциация по Нуклеарна Медицина (EANM).

Предтавяне на Клиника по нуклеарна медицина /КНМ/ към УМБАЛ “ Александровска” ЕАД 

ПОЗИТРОННО ЕМИСИОННА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ И НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ

ПОЗИТРОННО ЕМИСИОННА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ И НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ (информация за пациенти) 

На 07.05.2020 г. в УМБАЛ “Александровска” за пръв път се проведе позитронно-емисионна томография (PET/CT, ПЕТ-скенер) с нов изотоп (маркиран с 68Ga – PSMA простат-специфичен мембранен антиген), която е една от най-бързо развиващите се технологии за диагностика и проследяване на пациенти с простатен карцином. 

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.