Анимакс ООД - Човешки ресурси, трудова медицина гр. Благоевград

5608
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Анимакс ООД е регистрирана през 1997 година с основен предмет на дейност подбор на кадри и оценка на професионалната пригодност, провеждане на обучения и тренинги. От 2001 година към дружеството е регистрирана и служба по трудова медицина. Предлага комплексни услуги в областта на човешките ресурси и администрирането на персонала.

ДЕЙНИОСТИ

ЧОВЕШКИ ФАКТОР

  1. Професионален подбор на кадри.

Етапи:

- Приемане на заявка и уточняване на профила на подходящия кандидат;,

- Изготвяне на критерии за пригодност за конкретната заявка;

- Организиране на набор на кандидати;

- Провежданена предварителен подбор;

- Правеждане на психологическо и/или психофизиологическо изследване (включително и апаратурно);

- Изработване на видео презентация на кандидати;

- Изготвяне на профили на кандидатите;

- Представяне на най-добрите кандидати на работодателя.

  1. Оценка на професионалната пригодност.

Прилага се за вече нает персонал с оглед на потенциала им за развитие. Може да се ползва за оптимизиране на числения състав и при съкращения.

  1. Комплексни ергономични изследвания и консултации.

Изследват се организацията на труда и планировката на работните места, физическото и психическо натоварване, работната поза и работните джижения и операции.

Установява се амортизационният толеранс на работещите, ефективността на създадените условия и организация на труда.

  1. Изготвяне на вътрефирмени стандарти и процедури свързани с управлението на човешките ресурси и безопасните и здравословни условия на труд.

- Съдействие за разработване на фирмена политика по безопасност и здраве;

- Инструкции за безопасна работа;

- Изготвяне на правилник за вътрешен трудов ред и правила за безопасност и здраве;

- Разработване на длъжностни характеристики и критерии за заемане на длъжността;

- Разработване на процедури за оценка на изпълнението на професионалните задължения;

- Процедури за обратна връзка и контрол.

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите услуги. Същевременно този консултантски сегмент стихийно се запълни с „войнстващи непрофесионалисти”, които търсеха ново поле на изява и рязко снижиха себестойността на експертния труд.

В такава ситуация нашият подход при обслужването на клиентите ни от служба по трудова медицина е комплексен (противно на формалната икономическа логика). Ние предлагаме единен подход при предоставянето на услуги в областта на безопасните условия, акцентирайки върху човешкия фактор – оценка, обучение, развитие и интегриране на организационно ниво. Основанията ни за това са чисто фактологични:

1) 86% от всички злополуки са резултат на човешка грешка;

2) бизнесът се крепи на три основни ресурса – финансов, материален и човешки, като човешкият е този който е решаващ;

3) въздействието върху човешкия ресурс може да даде най-бърз резултат. В тази връзка от качеството на човешкия ресурс зависи не само производителността на труда, но и степента на безопасност и ефекта от прилаганите мерки – недисциплинираният човек е недисциплиниран работник, недисциплиниран шофьор, недисциплиниран родител, съпруг...

Услуги:

- Оценка на риска

- Разработване на физиологични режими и правила за ръчна работа с тежести

- Изготвяне на програми с мерки и приложни документи (инструкции, заповеди, планове)

- Знаци по безопасност (за работни места и машини)

- Обучения (на КУТ/ГУТ, по РД 07/2 и др.)

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

"Анимакс" ООД работи в партньорство с фирма "СИ ЕН КА" ЕООД по организирането на противопожарните мероприятия във фирмата

На какво можете да разчитате:

ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ

- Проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари.

- Изготвяне на оценки /протокол/ за потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари.

- Изготвяне на противопожарна документация, оформяне на противопожарни досиета на всички обекти. Копия от всички ,досиета се предоставят на РСПБЗН.

- Категоризация на обектите.

- Изготвяне дневници по пожарна безопасност.

- Проектиране, изпълнение на планови схеми за евакуация за всички подобекти.

- Изготвяне на противопожарни инструкции.

- Изготвяне на инструкции за котелни помещения.

- Обучение на служителите в обектите по пожарна безопасност.

- Проиграване на евакуация и изготвяне на протокол.

- Проверка и презареждане на противопожарни уреди в обектите. Водене на дневниците за контрол на противопожарните уредите.

- Проверка на отоплителните инсталации и уреди преди началото на отоплителния сезон и изготвяне на протокол.

- Поддръжка с изготвяне на ежемесечния протокол, както и проектиране, изграждане и въвеждане на противопожарни инсталации /известителни и гасителни /.

- Оборудване и сервиз с нови противопожарни уреди и съоръжения, защитни средства.

- Изготвяне на инженерни пожаротехнически експертизи.

Във връзка с НАРЕДБА №Із-1971 ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР фирма "СИ ЕН КА" ЕООД – с управител инж. Николай Кирилов Шопов изработва част„Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти.

За контакти:

тел: 0745/22594, 073/884640 GSM 0898 703 445 , e-meil: sienka60@abv.bg

 

КОНТАКТИ

Благоевград,

бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV

073/884640

073/884640

0899/814170

 

Разград,

ул. „Паркова” 37

084/650064

084/650064

0897/907381

http://www.animax-bg.com

 

Варна,

ул. "Софроний Врачански", 18, офис 109

052/600932

052/600932

0897/957792

http://www.animax-bg.com

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.