Проф. Dr.h.c. Владимир Данов, д.м. - Кардиохирург гр. Плевен

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Медицински Директор
Началник клиника по Кардиохирургия
УМБАЛ “Сърце и Мозък”-Плевен

О б р а з о в а н и е
1968 – 1977 г. Основно училище – София.
1977 – 1980 г. 21-Реална гимназия – София.
1981 - 1988 г. Следване- хуманна медицина-Медицинска Академия – София.
17.03. 1988 г. Апробация като лекар.
04.09.1995 г. Апробация като лекар в Германия.
П р о ф е с и о н а л н а  к а р и е р а
01.04.1988– 01.11.1990 г. Волонтиер асистент в Националния сърдечен центьр- София (Директор Проф. д-р А. Чирков).
01.02.1991 – 10.01.1992 г. Специализант в Националния Немски сърдечен центьр -Берлин/ Германия (Директор Проф. д-р R. Hetzer).
01.07.1992 – 01.09.2002 г. Асистент в Клиниката по сърдечна хирургия на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р E. Struck, Директор Проф. д-р M. Beyer), Учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München.
01.09.2002-18.08.2005 г.- Завеждащ отделение (Oberarzt) в Клиниката по сърдечно и торакална хирургия на Сърдечния Център Аугсбург-Швабен на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р M. Beyer), учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München.
18.08.2005 г. – 01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия , МБАЛ „Света Марина“ ЕAД, Варна.
01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ „Света Анна“ AД, София.
06.07.2017 г. Медицински директор, Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ “Сърце и Мозък”-Плевен.
Републикански консултант по кардиохирургия.

С п е ц и а л н о с т
12.09.2001 г. Специалност Сърдечна хирургия- Баварска лекарска камера- Мюнхен.
2006 г. Специалност Сърдечна хирургия- легализирана от Mинистерство на здравеопазването / Република България Централен Регистър на специалностите.
Н а у ч н а  с т е п е н  и  з в а н и я
23.03.2000 г. Dr. med. „Доктор“, - Докторска дисертация на тема „Диагностика, хирургично лечение както ранни и късни постоперативни резултати при първичните бенигнени интракавитарни сърдечни тумори – наблюдение при 27 пациенти в периода Май 1987- Април 1997 г.“ при Ludwig Maximilian Univesität- München/Германия (Научен ръководител Проф. д-р E. Struck).
29.03.2006 г. Легализирана от ВАК-София с
2008 г. Доцент по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия към МУ- Варна.
2011 г. Доцент към Факултета по обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет “Ангел Кънчев“ .
2015 г. Професор по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия по конкурс към Факултета-обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет “Ангел Кънчев“ .
2017 г. Професор по научна специалност Сърдечно- съдова хирургия към МУ-Плевен (НИИ).
2008 г. Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) към Техническия Университет- гр. Варна.
1. Автор на 5 учебника;
2. Автор на 2 монографии;
3. Автор на 72 публикции в България и чужбина (41 публикации са цитиранини в български и международни научни списания с общ импакт фактор 82,031);
4. 42 участия в български и международни научни форуми и конгреси;
5. Научен ръководител на 3 успешно завършили докторски дисертации.
Ч л е н с т в а
1995 г. Член на Немската асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия
29.05.2005 г. Член на Българската асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия
Член на редакционната колегия на сп. Българска кардиология
Член на редакционната колегия на медицински журнал УМБАЛ “Света Анна”.
Т е с н и  с п е ц и а л и з а ц и и,  И н т е р е с и
23.01.2003 – 28.03.2003 г. Специализация детска сърдечна хирургия (Проф. д-р M. Kostelka) в Сърдечния Център Лайпциг/Германия (Директор Проф. д-р W. Mohr)
2002 г. и 2003 г. Специализация имплантиране на „Stentless“ клапи в Клиниката по сърдечно хирургия Charite- Berlin (Директор Проф. д-р W. Konertz).
2000 г. и 2002 г. Специализация имплантиране на бивент-рикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на сърдечната недостатъчност в Сърдечния Център Нордрейн- Вестфалия (Директор Проф. д-р R. Körfer) Бад Ойленхауз/ Германия.
2010 г. Курс по минимално-инвазивна хирургия на митралнaта клапа SANA Сърдечен център, гр. Щутгарт, Германия
2011 г. Курс по минимално-инвазивна клапна хирурги Академия Еускулап, гр. Тутлинген, Германия
Лечение на сърдечните тумори
Методи за консервиране на хомографт и оперативното му приложение
Хирургия на проводните и ритъмни нарушения
Н а г р а д и
В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
Метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Диплом- Републикански съвет на ТНТМ за участие в изложението “Българската младеж и нейната дума за техно-логиите на бъдещето”, 30.10.1987 - 15.11.1987 г., Пловдив
В. Данов Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Първа награда (златна значка)- Републикански съвет на ТНТМ “За постижение в младежкото научно и техническо творчество” –XIV Национален преглед на ТНТМ, Ноември 1987 г., Пловдив
В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Грамота- Републикански съвет на ТНТМ, 14.11.1987 г., Пловдив
В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт.
Удостоверение за Рационализация: Протокол № 5611/23.XI.1988 г. МА (Президиум), София.
Данов В., Г. Манчев, В. Гегусков. Ранна тромбоза митрална клапна протеза на фона на хепарин- индуцирана тромбоцитопения. Кардио D, год.X, бр.4 (22), Зима, 2013, 63-65. Първа Награда за най-интересен клиничен случай на 2013 г. Фирма “Servier” Грамота, публикувано в Кардио D, год.XI, бр.1
(23), Пролет, 2014, 67.
Сертификат за избор на читателите на в. 24 часа за 2016/2017 г. “Лекар на когото българите вярват“

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.