МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Ловеч

bolnica-lovech

Многопрофилна болница за активно лечение „Професор д-р Параскев Стоянов“ АД – гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.
Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:
-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД – гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.
МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.
МБАЛ – Ловеч е член на РСБ „Стара планина“ от 2001 г.

МЕДИЦИНСКИ СТРУКТУРИ

– Първо вътрешно отделение
– Второ вътрешно отделение
– Oтделение по ендокринология и болести на обмяната
– Отделение по пневмология и фтизиатрия
– Отделение по нервни болести
– Отделение по педиатрия
– Отделение по хирургия
– Отделение по ортопедия и травматология
– Отделение по очни болести
– Отделение по ушно-носно-гърлени болести
– Отделение по акушерство и гинекология
– Отделение по неонатология
– Отделение по урология
– Отделение по Анестезиология и интензивнo лечение
– Отделение по съдова хирургия
– Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
– Отделение по инфекциозни болести
– Спешно отделение
– Клинична лаборатория
– Микробиологична лаборатория
– Отделение по образна диагностика
– Отделение по трансфузионна хематология
– Отделение по хемодиализа
– Отделение по обща и клинична патология
– Отделение по съдебна медицина
– Централна стерилизационна
– Болнична аптека
– Трудово-експертна лекарска комисия

В МБАЛ – Ловеч са обособени следните административни структури: 

– Съвет на директорите:
Председател – Даниела Коларова
         Зам.-председател – Теодора Пенкова
Д-р Анка Георгиева

Прокурист: Д-р Георги Васев

-       Изп. Директор: Д-р Анка Георгиева

- Ръководство:

         Зам. директор по икономическата дейност – Теодора Пенкова –тел. 068/667 371
         Зам.-директор по мед. дейности 
- Д-р Снежинка МИТОВА – тел. 068/667 448
Главна мед. сестра – Мимоза КИРОВА – тел. 068/603 389

– Финансово-счетоводен отдел:
Главен счетоводител – Детелина Георгиева – тел. 068/603 390

– Информационно звено (с пряко подчинение на Главен счетоводител)

– Звено КБС:
Ръководител КБС – Георги Панчалеев  (Експерт „Стопански дейности“) – тел. 068/667 266

КОНТАКТИ

МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Ловеч
Адрес: гр. Ловеч, ул. Съйко Съев 27
Тел.: 068 603 370; 068 603 381, 068 603 389
Е-mail:
Web site: http://mbal-lovech.com/

Facebook