КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ – УМБАЛ „ Св. Георги „ ЕАД ПЛОВДИВ гр. Пловдив

556b71ad516056b2ec512c0743be74047e8f8dafd090e

Клиниката по неврохирургия е част от структурата на УМБАЛ “Св.Георги” Пловдив и се разполага на 12 –я етаж на хирургическия корпус на болницата на бул. „ Пещерско шосе „66. Клиниката разполага с 50 разкрити легла и извършва денонощна планова и спешна лечебно-диагностична дейност. Годишно преминават 1100 болни и се извършват около 900 оперативни интервенции.

Клиниката разполага с две операционни зали модерно оБорудвани за рутинна , микроневрохирургия и иновативна спинална хирургия . Разполага с апарат за интраоперативен ултразвуков контрол, краниотом, ултразвуков аспиратор , осигуряващ безопапасно отстраняване на тумори в рискови области; най съвременно поколение неврохирургичен операционен микроскоп LEICA., който дава възможност за извършване на всички микрохиругични достъпи върху главния и гръбанчния мозък . Същевременно микроскопът интерактивна връзка с ФУНКЦИОНАЛНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСЕН ТОМОГРАФ на Медицинския университет като образите от магнитния резонанс се изобразяват в окуляра на микроскопа , което дава възможност за максимално фуннкционално съхраняващ ефект при оперативните интервенции .

В операционната на Интегралния център е налице за невронавигация- важна съвременна предпоставка за висока прецизност в мозъчните операции използвана успоредно с модерния операционен микроскоп. Благодарение на наличието на подвижен рентгенов апарат- О-рамо –единствен в страната имаме уникалната възможност за съвременна миниинвазивна спинална хирургия с максимална прецизност и минимално рентгеново облъчване

Клиниката по неврохирургия е единствената спешна неврохирургична клиника за огромен район в Южна България и предлага възможности за най-съвременно лечение на пациенти с черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми , включително и на съвременно ниво интензивно лечение в Клиниката за анестезиология и интензивно лечение.

Освен при травми се извършва на съвременно ниво оперативно лечение при : всички видове тумори на нервното система включително тумори по черепната основа; съдови заболявания- аневризми и АВ малформации; дегенеративни заболявания на гръбнака –дискови хернии и стенози в шийната и поясната област. Гръбначната хирургия е приоритетна за клиниката поради големия и дългогодишен опит на кадрите; хирургия на вродените заболявания на нервната система–в болницата функционира единствения в страната център по Краниофациална хирургия , който е създаден благодарение сътрудничество с Университетската болница в Лил –Франция. Осъществява се редовен ежегоден обмен с пътувания на ръководителя на клиниката и други специалисти в Лил, както и гостувания на проф Пелерен – пластичен и краниофациален хирург и проф. Делем – детски неврохирург, които участват в извършванвето на сложни краниофациални и неврохирургични интервенции.

ЕКИП НА КЛИНИКАТА :

Началник на Клиниката по неврохирургия е проф. Христо Желязков, д.м. Проф. Желязков има над 100 научни публикации ,член е на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия и на европейската асоциация по краниофациална хирургия. Приноси на доц. Желязков,дм : в областта на краниофациалната хирургия -доц.. Желязков е координатор на Центъра по Краниофациална хирургия към Университетската болница; приноси в областта на неврофизиологията –въвеждането в клиничната практика на качествено нов електрофизиологичен метод на ПРЕДНО-КОРЕНЧЕВИ МОТОРНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ / ПКМЕП/, който се използва рутинно във всички електрофизиологични лаборатории в България. Тел : 032 602955 Email : hb_bg_55@abv.bg

Ръководител на катедрата по неврохирургия е проф. Борислав Китов , дм. Проф. Китов е бивш началник на клиниката . От 1994 до 2009 година е депутат в народното събрание на Република България, където два мандата е зам. председател и председател на Здравната комисия. Проф. Китов има над 100 научни публикации и издадени учебник по неврохурургия и неврохирургичен атлас на ЦНС на български и английски език. Член е на българското , европейското и световното дружество по неврохирургия и на Световното франкофонско неврохирургично дружество.

ЕКИП НА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ :

1. Д-р Борислав Михайлов Калнев –

Главен асистент в клиниката. Има над 40 научни публикации . Член е на българското и европейското дружество по неврохирургия. Има специализации в Австрия, Холандия и Сърбия в областта на спиналната хирурургия, благодарение на което е водещ специалист в клиниката за хирургия на гръбнака. Тел: 032 602 619

2. Д-р Атанас Николов Даварски, дм

От 2013 г. д-р Даварски придобива ОНС „доктор”,и е избран за главен асистент..Има над 15 научни публикации. Д-р Даварски извършва консултативни прегледи в ДКЦ „Св.Георги” Пловдив в дните понеделник, сряда и четвъртък от 13.30 часа. Тел: 032 602 906

3. Д-р Иво Инков Кехайов,дм

От 2013г Д-р Кехайов придобива „ ОНС“ „доктор ” и5 е избран за главен асистент. Преминал е специализации в Австрия , Япония и Франция. Има над 20 научни публикации. Д-р Кехайов извършва консултативна дейност в доболничната помощ – гр. Пловдив, ДКЦ 5 (ж.к.„Тракия”), вторник и четвъртък между 14:00 и 18:00 часа. Тел: 032 602 619

4. Д-р Анета Симеонова Петкова

Има придобива специалност по неврохирургия през и завършила Магистратура по здравен мениджмънт .от 2009 година. Има над 10 научни публикации . Избрана е за главен административен асистент.

5.. Д-р Стефан Димитров Райков

Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Има 17 научни публикации. Специализации и курсове: Австрия и Холандия.

6. Д-р Георги Борисов Божилов

Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Има 10 научни публикации .

6. Д-р Димчо Стоев Стоев

Придобива специалност по неврохирургия през 2005 година. Работи известно време в Окръжна болница Стара Загора, след което постъпва в клиниката по неврохирургия.

7. Д-р Бахар Нури – специализант в клиниката от 1г. и 6 м.

Технически изпълнител –тел: 032 602 330

КОНТАКТИ

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ – УМБАЛ „ Св. Георги „ ЕАД ПЛОВДИВ гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66
Тел.: 032/ 602995; 0898510129
Е-mail: hb_55_bg@abv.bg

Facebook