Проф. Д-р Магдалена Лесева – Микробиолог гр. София

doc_d-r_Magdalena_leseva

Проф. д-р Магдалена Лесева е специалист по микробиология.

Началник е на Лаборатория по клинична микробиология към УМБАЛСМ „Пирогов“ в град София.

ОБРАЗОВАНИЕ
1976 – 1982 Висше образование – Медицинска Академия, Висш Медицински Институт, София,
специалност – медицина, Диплома №002570/30.08.1982г.
1972 –1976 Средно образование – Софийска Математическа гимназия
1965 – 1972 Основно образование – гр. Плевен

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
2013 Присъждане на академична длъжност Професор по научна специалност Микробиология, Свидетелство № А-000034 от 14.10.2013 г.
1999 Присъждане на научното звание “старши научен сътрудник ІІ степен”, Диплома № 19457, 10.02.1999 г. на МЗ и ВАК
1988 Специалност по микробиология, Диплома № 33144,
03.06.1988 на МЗ (Медицинска Академия, София)
1987 Присъждане на научна степен Доктор по Медицина, Потокол 09 № 11/18.11.1987 на ВАК, София, Диплома № 17127

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ
01.03-13.04.2013 Интензивен курс по Здравен мениджмънт
07-09.06.2011 Морфологична диагностика на чревни и урогенитални паразитози
05-07.11.2010 Лабораторна диагностика на нозокомиалните патогени, работна среща в Универсистетската болница на Мюнстер, Германия
26-29.10.2010 Легионели и легионелози – съвременно състояние на проблема
12-16.10.2009 Микробиологична диагностика на туберкулозата
20-22.10.2008 Съвременни методи за диогнастика на бактериите от Родове Campylobacter и Helicobacter
05-09.06.2006 Молекулярни методи в клиничната микробиология
14-17.02.2002 Източно-Европейска работна среща по ензимна бета-лактамна резистентност на Enterobacteriaceae
07-09.05.1997 по етиологична диагностика и терапия на системните микози
май 1991 анаеробни инфекции ( 1 месец )
септември 1989 по дирижиране на антибиотичната терапия ( 1 месец )
09. –12.1984 по медицинска микробиология ( 3 месеца )

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 14.10.2013 Професор, Ръководител на Лаборатория по Клинична Микробиология при УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”
31.07.2003 и Ръководител на Лаборатория по Клинична Микробиология
понастоящем при УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”
1999-2003 Доцент към Лаборатория по Клинична Микробиология и Секция по Изгаряне и пластична хирургия, МБАЛСМ “Н.И. Пирогов”
1991-1999 н.с I ст. В Отделението по Клинична Микробиология към Секция по Изгаряне и Пластична Хирургия, НИСМ “ Н. И Пирогов “; Богат опит с локалните и системни инфекции при болни с изгаряне : стафилококови ( вкл. MRSA ), псевдомонас, неферментативни Грам отрицателни бактерии ( НФГОБ ), стрептококови (от различни серогрупи по Лансфийлд), анаеробни и други инфекции; количествено изследване на раневата флора; дирижиране на антибиотичната терапия (антибиотична политика); епидемиологичен контрол на вътреболничните инфекции; клинично изпитване на нови антисептични локални агенти и други.
1988 –1991 н. с. II ст., Клиничен микробиолог към отделението по Клинична Микробиология и Секция по Детска хирургия в НИСМ “ Пирогов “; Опит в бактериологичните изследвания на различни клинични материали от системни, респираторни, коремни, ЦНС, раневи, урологични, костни и ставни инфекции, главно при новородени и деца; дирижиране на антибиотичната терапия и контрол на вътреболничната инфекция.
1987 – 1988 Клиничен микробиолог в Отделението по Клинична Микробиология, НИСМ “ Пирогов “. Опит в бактериологичните изследвания на различни клинични материали : хемокултури, раневи ексудати, урини, вагинални и уретрални секрети, храчки, транстрахеални ексудати, перитонеални ексудати, ликвор, фецес идруги от болни в многопрофилния институт .
1984 –1987 Аспирант в отделението по Клинична Микробиология при НИСМ “ Пирогов “; работа върху дисертацията.
1982 –1984 Участъков лекар в Окръжна Работническа Болница, гр. Перник; обща медицина.

НАУЧЕН ОПИТ

Дисертация: “Проучване на бактериалната микрофлора при болни с термична травма “, 1987 г . ( Бактериалните патогени при изгаряне бяха изследвани в екологичен, епидемиологичен иклинично микробиологичен аспект. Периодът на проучване беше 5 години и проучваната популуция включваше 3405 болни с изгаряне. Бяха оценени някои методи за количествено характеризиране на раневата микрофлора, както и някои локални антибактериални агенти. )

Монография: Характеристика На Бактериалните Патогени, Водещи Причинители На Инфекции При Изгаряне, 139 Стр., 2013 Г, София.

Публикации: Четиридесет и осем публикации в научни списания и 78 участия в конгреси, конференции и други научни форуми. Тринадесет от публикациите са в чуждестранни списания и 15 участия са в международни научни конгреси и конференции.

Настоящи научни интереси: съвременна диагностика и лечение на MRSA и GISA инфекции, съвременна диагностика и лечение на инфекции от множествено резистентни Грам-негативни бактерии, както ESBL-продуциращи и карбапенемаза-продуциращи Enterobacteriaceae, включително MBL(+) Enterobacteriaceae, NDM (+) K.pneumoniae; мулти- и пан-резистентни НФГОБ; молекулярни методи за епидемиологично типизиране на вътреболничните щамове S.aureus, P.aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacteriaceae и определяне принадлежността им към разпространени в България, Европа и в световен мащаб клонове; антибиотична политика.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
От 2013 Съюз на Учените в България
От 2004 Българско Дружество по Медицинска Микробиология
От 2001 Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ)
От 1996 Европейско Дружество по Химиотерапия и инфекциозни болести (ESCMID)
От 1994 Средиземноморски клуб изгаряне (MBC)
От 1994 Българско Дружество по Изгаряне и Пластична Хирургия
От 1991 Български Лекарски Съюз
mold

Дисертаця: „Проучване на бактериалната микрофлора при болни с термична травма“, 1987 г .

Допълнителни Опитности и Отговорности:
– Консултации по антибиотична терапия
– Мониторинг и клинични изпитания на нови антимикробни препарати
– Председател на Комисията по контрол на ВБИ и на подкомисията по антибиотична политика към Комисията по лекарствена политика на Болницата
– Разработване на Антибиотичната Политика на Болницата и отделните и клинични звена
– Периодично, заедно с началника на Болничната Аптека, извършване на анализи на антибиотичната консумация в Болницата

Управител на ЕТ „Д-р Магдалена Лесева“ – АИСМП – Клинична Микробиология, с адрес София, ул. „Дукатска планина“ № 13-19. Следва списъкът от дейности, които извършва тази лаборатория.
ЕТ „Д-р Магдалена Лесева“ притежава сертификат за КОРЕКТНА ФИРМА за 2016 г и за 2017 г.

ДЕЙНОСТИ:
Лабораторията извършва микробиологична диагностика (вкл. микроскопиране, култура, идентификация на изолираните микроорганизми и антибиограма) при изследване на следните клинични материали:

І. УРИНИ: Първа сутрешна урина, средна струя:
Продължителност на изследването: 24-48 часа (1 до 2 работни дни) след постъпване на материала в лабораторията (в зависимост от наличието или липсата на бактериален растеж).
ІІ. МАТЕРИАЛИ ОТ ГЕНИТАЛНИЯ ТРАКТ: ВЛАГАЛИЩНИ, ЦЕРВИКАЛНИ, УРЕТРАЛНИ, ПРОСТАТНИ СЕКРЕТИ, ЕЯКУЛАТИ:
Продължителност на изследването: максимално 4 работни дни (в зависимост от микробиологичната находка).
ІІІ. УШНИ, НОСНИ, ГЪРЛЕНИ, ОЧНИ, РАНЕВИ, КОЖНИ СЕКРЕТИ:
Продължителност на изследването: до 4 работни дни (в зависимост от микробиологичната находка).
ІV. ХРАЧКИ:
Продължителност на изследването: 48 часа (два работни дни).
V. ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН ИЛИ ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА CHLAMYDIA TRACHOMATIS АНТИГЕН:
Указания: Взимат се със специален тампон, предоставен от лабораторията. За уретрален секрет болният не трябва да е уринирал поне 1 час преди взимането му, а за цервикален – предварително се отстранява излишнияг секрет от ендоцервикалната зона. Тампонът се вкарда в уретрата или цервикалния канал, докато върхът престане да се вижда. Завърта се 15-30 секунди, издърпва се, без да се докосва никъде и се поставя в пластмасова епруветка или пликчето. Така може да се съхранява до 72 часа в хладилник при 2-80С, не се замразява във фризер!
Продължителносдт на изследването: до края на работния ден (в който материалът постъпва в лабораторията).
VІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАГАЛИЩНИ И/ ИЛИ УРЕТРАЛНИ СЕКРЕТИ ЗА МИКОПЛАЗМИ:
Указания: Взимат се с обикновен тампон, като материалът се размива в течната среда в шишенцето, предварително предоставено от лабораторията. Преди и след инокулирането на средата в шишенцето, то се съхранява в хладилник.
Продължителност на изследването: 48 часа (два работни сни) след постъпване на материала в лабораторията.
VІІ. ПРОБИ ЗА КОНТРОЛ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕТОДИТЕ
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНАТА СРЕДА.
Указания: Взимат се от персонала на лабораторията при заявка от страна на медицинския център.
Продължителностна изследването: До 3 работни дни за пробите за контрол на дезинфекцията и до 10 работни дни – за пробите за контрол на стерилизацията.
Тампони, контейнери, транспортни среди, предметни стъкла и други консумативи за взимане и транспортиране на материалите за изсдледване се предоставят от лабораторията.
Резултатът от микробиологичното изследване се представя на микробиологичен фиш и показва:
• наличието или липсата на бактериален растеж;
• евентуалното изолиране на бактериални патогени – причинители на инфекция;
• тяхното количество (при урини, еякулати и др.);
• антибиотичната им чувствителност “ин витро” (антибиограмата винаги е разширена), с препоръки за антибиотичното лечение и/или допълнителни изследвания;
• микроскопската находка от натривките (при влагалищни, цервикални, уретрални, простатни секрети, еякулати и храчки)

Като допълнителна услуга се извършва консултация за антибиотичното лечение от професор-микробиолог.

КОНТАКТИ

Проф. Д-р Магдалена Лесева – Микробиолог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Тотлебен 21
Адрес: гр. София, ул. Дукатска планина 13-19
Тел.: 0888727975

Facebook