Доц. д-р Красимира Ненова, дм – Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия гр. Варна

doc_dr_krasimira_nenova

Доц. д-р Красимира Ненова, дм е специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия.

Ръководител е на Клиниката по вътрешни болести към УМБАЛ „Света Марина“ в град Варна.

Доц. д-р Красимира Ненова – родена през 1954 г. Магистър по медицина от 1978 г. Специалност по вътрешни болести 1984г. Специалност по „Пневмология и фтизиатрия“ 1987 г. Десертация за присъждане на научна степен „доктор” 1990 г. Хабилитирана като „доцент” през 2002 г. Специалност „Здравен мениждмънт“ 2001г. Има публикации в областта на професионалната белодробна патология, клиничната имунология, нефрология, гастроентерология и кардиология.

ДЕЙНОСТИ:
– Превенция на сърдечно-съдови заболявания
– Ранна диагностика на бъбречни увреждания при диабет
– Ранна диагноза и съвременно лечение на ревматологични заболявания

bart201104201924471

Клиниката по вътрешни болести разполага с разнообразна апаратура, отговаряща на стандартите, като в някои по-специфични случаи се използва апаратура, разположена в общоболничните звена:
– ЕКГ апарати
– ЕхоКГ Aloca – доплер ехограф и цветен доплер, включително доплер сонограф за изследване на мозъчни съдове
– Абдоминален ехограф
– Спирометър
– Холтер ЕКГ
– Холтер DMS за миниториране на кръвно налягане
– Велоергометър
– Стрес тест система

Клиниката използва изградените на територията на МБАЛ „Св. Марина” клинична, имунологична, вирисулогична и микробиологична лаборатория, център по образна диагностика, включително КТ, ЯМР, ПЕТ/КТ, които са с 24 часов режим на работа. Цитологичните и хистологични изследвания се извършват в Клиниката по патоанатомия.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Красимира Ненова, дм – Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1
Тел.: 052/ 978537
Е-mail:

Facebook